Edh-släktens förening

STADGAR, senast reviderade och antagna vid släktmötet i Östhammar 1987 samt vid släktmötet i Värnamo 21 maj 1988.

 

 

§  1

Ändamål:  Edh-släktens Förenings ändamål är familjebandens stärkande.

 

§  2

Medlemskap:  Medlem av släktföreningen är var och en, som genom födsel eller adoption tillhör den från Leonard Jonathan Lindström och hans maka Anne Eugenie Gonon härstammande Edh-släkten, eller som genom giftermål eller samboende inträtt i denna släkt och som erlagt den i nästföljande §  stadgade årsavgiften till föreningen. Rösträtt utövas dock endast av medlem, som uppnått myndig ålder.

 

§  3      

Årsavgift:  Medlemmen skall till föreningen erlägga årsavgift vars storlek fastställes vid ordinarie släktföreningsmöte.

 

§  4

Styrelse:  Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av 5 ledamöter, såvitt möjligt representerade olika släktgrenar. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen väljes vid ordinarie släktföreningsmöte för tiden intill nästa sådant möte.

Vid samma tillfälle och för samma tid väljes två styrelsesuppleanter, två revisorer samt två revisorssuppleanter.

Samtliga val förberedes av en valberedning på tre ledamöter, utsedda av ordinarie släktföreningsmöte.

Styrelseledamöter och revisorer äga ej uppbära arvoden. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§  5

Styrelsens ansvar: Styrelsens ledamöter ansvara, en för alla och alla för en, för föreningens tillgångar, så länge desamma stå under styrelsens förvaltning, dock att för fattat beslut endast de ledamöter bliva ansvariga som däri deltagit.

 

§  6

Styrelsens sammanträden: Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse. För att kunna fatta beslut skall minst tre ledamöter vara närvarande. Varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

 

§  7

Revision: Revisorerna granskar årligen styrelsens förvaltning för föregående år och avger berättelse däröver till nästa släktföreningsmöte.

 

§  8

Släktföreningsmöten, kallelse: Ordinarie släktföreningsmöte skall hållas minst vart tredje år. Kallelse härtill skall utsändas minst en månad i förväg. Om minst 25 röstberättigade medlemmar så begär skall styrelsen kalla till extra släktföreningsmöte. Likaså äger styrelsen rätt att besluta om och kalla till extra sådant möte.

 

§  9

Släktföreningsmöten, övrigt: Vid släktföreningsmöte skall vid mötets öppnande väljas ordförande att leda mötet och utses justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet. Vid släktföreningsmöte äger envar röstberättigad utöva rösträtt med en röst. Frånvarande röstberättigad må rösta genom fullmakt; dock må ingen sammanlagt utöva rösträtt med mer än fem röster. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning; i andra frågor gäller den mening ordföranden biträder.

 

§  10

Stadgeändring: För ändring av dessa stadgar fordras att förslag till sådan ändring anges i kallelsen till det släktföreningsmöte, där förslaget avses behandlas samt att vid mötet minst två tredjedelar av de avgivna rösterna biträder förslaget.

 

§  11

Upplösning av föreningen: Upplösning av släktföreningen kan icke ske med mindre än att beslut därom fattas vid två på varandra följande ordinarie släktföreningsmöten, där vid det senare minst två tredjedelar av de avgivna rösterna biträder förslaget om upplösning. Beslut om upplösning skall innefatta beslut om disposition av föreningens tillgångar.

 

Avskrift: 2009-07-10  /KK

 

***